Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie

Zasady przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej

 1. Administrator danych osobowych

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie z siedzibą w Uniejowie, ul. Kościelnicka 8/10, 99-210 Uniejów, tel.(63) 2888-077; e-mail: biblioteka@uniejow.pl, jest Administratorem Twoich danych osobowych

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w sposób poniżej opisany:

 

e -mail:iod@uniejow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I

III. Cele i podstawy przetwarzania

Na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych podane dane będą przetwarzane w celu:

 1. w celu wykonania zadań wskazanych przez Panią / Pana w udzielonej zgodzie ((podstawa z art 6 ust 1 lit a RODO);
 2. w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

 

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne
 2. Dane do kontaktu
 3. Dane osób będących opiekunami prawnymi małoletnich uczestników zajęć prowadzonych w siedzibie administratora danych

 

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania
 2. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu w celu wykonania zadań

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Okres przechowywania danych

1. Pozyskane dane przechowujemy nie dłużej niż wymagany przepisami szczególnymi okres ich przechowywania

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 1. prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np format „csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania

Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami poza ustalonymi odrębnie w regulaminach.

 

 

"Dofinansowania dla bibliotek publicznych za zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0"

 

Dofinansowanie operacji pn. „Wianki nad Wartą" z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa związanego z działalnością rybacką poprzez zorganizowanie imprezy „Wianki nad Wartą”. Efektem będzie przeprowadzenie warsztatów w wyplataniu wianków świętojańskich, ugotowanie i pokazanie krok po kroku zupy rybnej przez profesjonalnego kucharza z wykorzystaniem zasobów rybnych od okolicznych dostawców, zaangażowanie zespołu, który przedstawi Obrzęd Nocy Świętojańskiej – święta wody i ognia.

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedź nas na fb

Facebook Brand Resources

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa

W ramach projektu w 2023 i 2024 r. podjęte będą dwutorowe działania:

 1. Budowanie wiedzy i kompetencji:
 • Dopracowywanie i poszerzanie efektów badań oraz uzgodnień realizowanych
  w Spycimierzu i Uniejowie w latach 2018-2022 w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 • Odkrywanie nowych obszarów problemowych związanych z wyzwaniami stojącymi przed depozytariuszami tradycji wpisanych na listę UNESCO oraz samorządami, na których terenie są te tradycje kultywowane.
 1. Organizacja i transfer wiedzy z wykorzystaniem technologii cyfrowych: budowa i prowadzenie internetowej bazy wiedzy.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"

Projekt dofinansowania z budżetu państwa

Celem zadania jest opracowanie i wdrażanie pionierskiego programu ochrony zjawiska procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. W ramach zadania przewiduje się dwutorowe działania w modelu partycypacyjnym z decydujacym głosem depozytariuszy: 1. Interdysyplinarne badania etnologów, geografów, historyków, biologów zwieńczone wydaniem raportu z ekspertyzami i zaleceniami do holistycznej ochrony tradycji; 2. Opracowanie w oparciu o raport oferty edukacynej centrum historyczno-kulturowego, sicieżki dydaktycznej i kocnepcji produktu turystyki zrównoważonej. Długotrwałym rezultatem społecznym będzie wzmocnienie potencjału depozytariuszy i ochrona tradycji.
 

Dofinansowanie z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

 

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Kampania Społeczna przeciwdziałająca dziadurzeniu

Wyszukaj w katalogu

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.