Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mgbpuniejow.naszabiblioteka.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sylwia Szymańska, adres poczty elektronicznej biblioteka@uniejow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 288 80 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Dla użytkowników Biblioteki dostępne jest jedno wejście główne:
     - od ul. Ireny Bojakowskiej – wejście jest przystosowane dla wózków inwalidzkich i wózków z małymi dziećmi (podjazd).
 2. Główne punkty obsługi: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci oraz cały księzgozbiór są dostępne tylko na parterze bez barier architektonicznych.
 3. Przejście do wypożyczalni dla dorosłych i dzieci przystosowane jest do przejazdu osób na wózku.
 4. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników na parterze.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz pierwszym piętrze. W toaletach zamontowane są uchwyty dla osób niepełnosprawnych oraz instalacja przyzywowa.
 6. Biblioteka posiada schodołaz kroczący obsługiwany przez pracowników.
 7. Biblioteka posiada w budynku informację wizualną/dotykową o rozkładzie pomieszczeń.
 8. Przy budynku jest dużo miejsc parkingowych, biblioteka posiada swój parking.
 9. Przy furtce zamontowany jest dzwonek, z którego można korzystać nie wchodząc do budynku.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W wypożyczalni osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci oraz zbiór tytułów możliwych do odtworzenia.
 12. W wypożyczalni można udostępnić na miejscu czytnik e-book.
 13. Na miejscu dostępna jest aplikacja Tłumacz on-line języka migowego, z którym to osoba z niepełnosprawnością będzie mogła się porozumieć.
 14. Na miejscu dostępna jest pętla indukcyjna, wspomagajaca osoby z dysfunkcją słuchu.
 15. W naszej bibliotece pojawiły się elementy dostosowania dla osób z dysfunkcją wzroku. Mapy tyflograficzne pozwalają swobodnie i samodzielnie poruszać się po całym budynku, a dzięki tabliczkom z czytelną nazwą pomieszczenia, piktogramem i alfabetem Braille’a bez problemu znajdziemy salę, której szukamy.

 

Filia biblioteczna w Rożniatowie:

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach usytuowane od strony podwórka.
 2. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na kondygnacji - wysoki parter.
 3. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na kondygnacj - wysokim parterze są dostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 
 5. Przed budynkiem można zaparkować samochód.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Spycimierzu:

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście z poziomu podwórka.
 2. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na parterze.
 3. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 
 5. Przed budynkiem można zaparkować samochód.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Wilamowie:

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście z poziomu parteru (korytarz).
 2. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszym piętrze.
 3. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na pierwszym piętrze są dostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 
 5. Przed budynkiem można zaparkować samochód.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
 

"Dofinansowania dla bibliotek publicznych za zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0"

 

Dofinansowanie operacji pn. „Wianki nad Wartą" z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa związanego z działalnością rybacką poprzez zorganizowanie imprezy „Wianki nad Wartą”. Efektem będzie przeprowadzenie warsztatów w wyplataniu wianków świętojańskich, ugotowanie i pokazanie krok po kroku zupy rybnej przez profesjonalnego kucharza z wykorzystaniem zasobów rybnych od okolicznych dostawców, zaangażowanie zespołu, który przedstawi Obrzęd Nocy Świętojańskiej – święta wody i ognia.

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwiedź nas na fb

Facebook Brand Resources

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa

W ramach projektu w 2023 i 2024 r. podjęte będą dwutorowe działania:

 1. Budowanie wiedzy i kompetencji:
 • Dopracowywanie i poszerzanie efektów badań oraz uzgodnień realizowanych
  w Spycimierzu i Uniejowie w latach 2018-2022 w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 • Odkrywanie nowych obszarów problemowych związanych z wyzwaniami stojącymi przed depozytariuszami tradycji wpisanych na listę UNESCO oraz samorządami, na których terenie są te tradycje kultywowane.
 1. Organizacja i transfer wiedzy z wykorzystaniem technologii cyfrowych: budowa i prowadzenie internetowej bazy wiedzy.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"

Projekt dofinansowania z budżetu państwa

Celem zadania jest opracowanie i wdrażanie pionierskiego programu ochrony zjawiska procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. W ramach zadania przewiduje się dwutorowe działania w modelu partycypacyjnym z decydujacym głosem depozytariuszy: 1. Interdysyplinarne badania etnologów, geografów, historyków, biologów zwieńczone wydaniem raportu z ekspertyzami i zaleceniami do holistycznej ochrony tradycji; 2. Opracowanie w oparciu o raport oferty edukacynej centrum historyczno-kulturowego, sicieżki dydaktycznej i kocnepcji produktu turystyki zrównoważonej. Długotrwałym rezultatem społecznym będzie wzmocnienie potencjału depozytariuszy i ochrona tradycji.
 

Dofinansowanie z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

 

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Kampania Społeczna przeciwdziałająca dziadurzeniu

Wyszukaj w katalogu

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.